Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter vårt arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

 

Naturlig del i verksamheten, medverkan, arbetsmiljöpolicy och rutiner

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det ska omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Vi ska ge arbetstagarna, skyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i vår verksamhet ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det ska finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.

 

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Vi ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Vi ska se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren ska också se till att de har tillräckliga kunskaper om

  • Regler som har betydelse för arbetsmiljön,fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall, åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.
  • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

 

Vi ska se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Uppgiftsfördelningen ska dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. (AFS 2003:4)

 

Vi ska se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet. (AFS 2003:4)

Ovanstående text är tagen från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Källa: www.av.se

 

Låter det krångligt?

Det är det inte, med enkla mallar går det att göra detta både lättsamt

och roligt.

Se introduktion till systematisk arbetsmiljöarbete

Du vet väl att om ni i verksamheten är minst 10 anställda så måste arbetsmiljöpolicy och rutiner finnas skriftligt dokumenterade

 

Har ni rutiner för:

  •  Skyddsronder
  •  Riskbedömning
  •  Handlingsplan
  •  Första hjälpen,brandsäkerhet
  •  Uppföljning av   ohälsa,tillbud och olycksfall

 

Detta är en del av det som innefattar systematiskt arbetsmiljö

 

Behöver Ni hjälp med att komma igång med arbetsmiljöarbetet?

Färdiga mallar finns?

 

Här har du möjligheten att få det senaste inom arbetsmiljöarbete, prenumerera på nyhetsbrev